Adatvédelem

Ajánld az oldalamat másoknak is. Kattints a megosztás gombra.
Share

Adatvédelem

A. Általános jogi közlemény

Katiötletek Nyomdai Ötletgyár (http://katiotletek.hu) üzemeltetője, Szabó Katalin egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Szabó Katalin ev. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a katiotletek.hu megfelel a jelen közleményben kinyilvánított elvárásoknak. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és megválaszoljuk kérdését. Szabó Katalin ev. bár elkötelezett a szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

B. Adatkezelési alapelvek

Szabó Katalin ev. elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szabó Katalin ev. a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Szabó Katalin ev. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Szabó Katalin ev. adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

C. Adatkezelési alapfogalmak

D. Szabó Katalin ev. alkalmazott adatkezelési elvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. A szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető. Az érintettet -egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos (pl. személyi szám). Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett hozzájárul, ha azt törvény lehetővé teszi, vagy ha arról nemzetközi szerződés rendelkezik, feltéve, hogy a harmadik ország joga – az Európai Unió által meghatározott – megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során. Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

E. A www.katiotletek.hu adatkezelési szabályzata

A www.katiotletek.hu adatkezelését Szabó Katalin ev. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

Szabó Katalin ev. nem kapcsolja össze a www.katiotletek.hu gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal.

Harmadik országba (külföldre) Szabó Katalin ev. felhasználói adatokat nem továbbít.
A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket Szabó Katalin ev. korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.

Szabó Katalin ev. az általa üzemeltetett honlapokon különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.

www..katiotletek.hu szolgáltatásait látogatói önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a www.katiotletek.hu egyes szolgáltatásai csak regisztráció után vehetők igénybe.

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján Szabó Katalin ev. köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe vevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

Szabó Katalin ev.  az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

F. Az érintett adatok köre

 • honlap látogatók és hírlevél olvasók technikai jellegű adatainak rögzítése
  A honlap látogatása és a hírlevelek megnyitása során Szabó Katalin ev. rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval Szabó Katalin ev.  nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
  A testre szabott kiszolgálás érdekében a www.katiotletek.hu a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
  E technikai jellegű adatokat Szabó Katalin ev.  a felvételtől számított 52 nap után törli rendszeréből.
 • külső szolgáltatók adatfelvétele
  Szabó Katalin ev. honlapjainak html kódja, továbbá a kiküldött hírlevelek html kódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szerverek segítik a honlapon és a hírlevélben megtalálható reklámok megjelenítését, továbbá a látogatottsági adatok független auditálását. E szolgáltatók Szabó Katalin ev.  megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosultak kezelni.
 • www.katiotletek.hu regisztrációs adatbázisa:

mennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a www..katiotletek.hu keresztül, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási címét és telefonszámát, valamint a szállítási adatokat – ha ezek eltérnek a számlázási adatoktól. Vásárlás esetén a terméknél megjelölt forgalmazóhoz továbbítjuk a felhasználó név, e- mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím adatait. Ehhez regisztrációkor meg kell adni a nevet, becenevet és az e- mail címet. A regisztrációt visszaigazoló e-mailben elküldjük az első belépéshez szükséges jelszót, melyet később a menüben bármikor meg lehet változtatni. A becenév és a termékkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül.
A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A megadott e-mail címet és a visszaigazoló e-maillel a Szabó Katalin ev.  birtokába került nevet kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

 • Katiötletek Hírlevél
  A Katiötletek adatbázisba való regisztráció után a felhasználó változó rendszerességgel kap tájékoztatást az új szolgáltatásainkról, esetleges funkcióváltozásokról, online vásárlásokkal kapcsolatos szabályozásokról és törvényekről, korábbi vásárlásokról, a Katiötletek Hírlevelében. A Katiötletek regisztráció törlésekor a felhasználó e-mail címe automatikusan törlődik a Katiötletek Hírlevél adatbázisából is.
 • Katiötletek Ajánló
  A címlapon lehetőség van a Katiötletek Ajánló megrendelésére. Akik megrendelik az ajánlót, heti, illetve kétheti rendszerességgel kapják meg a legújabb ajánlatait. A megrendeléshez csupán az e-mail cím megadására van szükség.
  A megadott e-mail címet és a visszaigazoló e-maillel Szabó Katalin ev.  birtokába került nevet kérelemre törli a rendszerből. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat a honlapon, valamint a hírlevélben található leírás szerint, illetve a következő módon: a kívánt e-mail címről küldjön egy leiratkozó levelet az info@katiotletek.hu címre. A leiratkozás biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a leiratkozási kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást leírjon a hírlevélről.
  A sikertelen feliratkozási kérelmek és az azokkal továbbított személyes adatok (e-mail cím, esetleg név) a próbálkozástól számított 7. napon törlésre kerülnek. A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak.

G. Kapcsolat, jogorvoslat

www.katiotletek.hu üzemeltetője:

Cég neve: Szabó Katalin egyéni vállalkozó

Székhelye: 6771 Szeged, Iskola u. 4.
Adószáma: 65945579-2-26
Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 29935496
Kibocsájtó hivatal: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője
Szerződés nyelve: Magyar
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57094/2012, NAIH-57097/2012
Telefonszáma: 06-70-535-1726 (munkanapokon 8-17 óra között)
E-mail címe: info@katiotletek.hu
Képviselője: Szabó Katalin (06-70-535-1726)

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06-1-475-7186, 475-7100 Telefax: 06-1-269-3541
E-mail: adatved@obh.hu
Felügyeleti szerveink:

Név: Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Székhely: 1088 Budapest, József krt. 6
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234.

Cookie-k (sütik)

Weboldalamra lépve egy mező hívja fel a figyelmet arra, hogy a weboldalam használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
A cookie-k név nélkül tárolják a látogatók böngészési szokásait, ezzel lehetővé téve a statisztikai adatok bővítését pld. a google analitycs felé. A böngésződben egyéni beállítással ezek kikapcsolhatók.

 

<